Single Blog Title

This is a single blog caption
16 Feb

PDV na proviziju stranih agencija za iznajmljivače

PDV na proviziju stranih agencija (oglašivača) je još do prije par godina bio sasvim nepoznat za iznajmljivače paušalce. I danas mnogi ne znaju kako se obračunava PDV na uslugu posredovanja prilikom iznajmljivanja turističkog smještaja, a mnogi ovu obvezu i potpuno zanemaruju. Slijedom vaših brojnih upita u vezi plaćanja Booking.com provizija, istražili smo još jednom porez na agencijsku proviziju.

Privatni iznajmljivači paušalci nisu upisani u registar obveznika PDV-a i prema tome nisu obvezni zaračunavati niti naplaćivati PDV na svoje usluge. Bez obzira na to iznajmljivači paušalci se smatraju malim poreznim obveznicima i, prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, njihovim sjedištem se smatra mjesto u kojem se pruža usluga smještaja u domaćinstvu.

Prema istom Zakonu, porezni obveznik sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u Republici Hrvatskoj, koji obavlja/prima uslugu na području druge države članice EU, a za koju je primatelj/pružatelj usluga u drugoj državi članici EU obvezan platiti PDV, obvezan je Poreznoj upravi podnijeti zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja (PDV-ID).

Pojednostavljeno bi se moglo reći iznajmljivači paušalci, koji posluju s agencijama ili oglašivačima smještaja čije je sjedište u inozemstvu (zemljama članicama EU) i koji paušalcima za svoje usluge (proviziju) izdaju račune, moraju platiti PDV-a po stopi od 25 % na iznos iskazan na navedenim računima (proviziju).

Većina stranih agencija/oglašivača izdaje račune, iako ne uvijek u fizičkom obliku. Primjerice, Booking.comšalje račun elektronskom poštom, ali i Airbnb izdaje račun samo nam ga ne šalje, već ga možemo pronaći u svom korisničkom sučelju.

Iznajmljivač paušalac je obvezan platiti PDV na usluge strane agencije ili oglašivača u sljedećim slučajevima:

 1. Ugovoru o trgovačkom zastupanju – strana agencija radi u ime i za račun građana RH privatnog iznajmljivača. Agencija nudi smještaj po zajednički ugovorenoj cijeni, gost plaća uslugu u zemlji sjedištu agencije, a agencija plaća ugovoreni iznos za smještaj na devizni račun građana RH vlasnika smještaja, umanjen za agencijsku proviziju. Porezna osnovica za obračun PDV-a je iznos provizije, a iznajmljivač obračunava PDV po stopi od 25 %.
  Primjer: Airbnb
 2. Inozemna agencija/oglašivač obavlja usluge oglašavanja smještajnih kapaciteta građana RH, privatnih iznajmljivača na stranim web portalima uz paušalni iznos zakupa oglasnog prostora.
  Ako inozemni oglašivač izdaje račun iznajmljivaču za svoju uslugu, paušalac je obvezan na cijenu usluge obračunati i platiti PDV po stopi o 25 %.
  Primjer: HomeAway
 3. Strana agencija/oglašivač obavlja usluge oglašavanja smještajnih kapaciteta građana RH privatnih iznajmljivača na stranim web portalima uz plaćanje po ostvarenom noćenju. Iznos se iskazuje kao provizija na prodajnu cijenu, a gost plaća uslugu smještaja direktno iznajmljivaču u RH.
  Ako inozemni oglašivač izdaje račun iznajmljivaču za svoju uslugu, paušalac je obvezan na cijenu usluge obračunati i platiti PDV po stopi o 25 %.
  Primjer: Booking.com, TripAdvisor

Čak i ako su zatražili izdavanje PDV-ID broja, iznajmljivači paušalci i dalje nisu obveznici plaćanja PDV-a niti ga obračunavaju na svoje usluge. Fizičke osobe iznajmljivači paušalci nemaju pravo na odbitak PDV-a kojeg su obračunali na uslugu strane agencije s obzirom na to da nisu upisani u registar obveznika PDV-a.

Leave a Reply